Obowiązek informacyjny wobec osób deklarujących chęć udziału w Dniu Otwartym w GUMed

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk, reprezentowany przez Rektora;
 2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@gumed.edu.pl, tel. 58 349 10 27;
 3. Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, adres email) przetwarzane będą w celach związanych rejestracją na wydarzenie Dzień Otwarty w GUMed;
 4. dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6. ust. 1 lit a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 5. odbiorcami danych osobowych są merytorycznie odpowiedzialni pracownicy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Odbiorcami danych mogą być także organy publiczne, które zwrócą się z prawnie uzasadnionym wnioskiem o udostępnienie danych osobowych;
 6. dane będą przechowywane przez okres 3 miesięcy;
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych,  prawo do ich sprostowania i prawo do przenoszenia danych;
 8. posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA WIZERUNKU
W RAMACH DNIA OTWARTEGO GUMED

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny
  z siedzibą w Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk, reprezentowany przez Rektora;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@gumed.edu.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu udokumentowania wydarzenia Dni Otwarte w GUMed;
  Dane w postaci wizerunku będą upubliczniane na stronie internetowej oraz na profilach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w mediach społecznościowych;
 4. Podstawa prawna przetwarzania danych: Art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
  Ponadto w oparciu o art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:
  • osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych (np. dyrektor, kierownik);
  • osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza;
  • osób uczestniczących w zgromadzeniu – zgrupowaniu co najmniej 15 osób zwołanym w celu wspólnych obrad lub wspólnego wyrażenia stanowiska;
  • osób biorących udział w imprezie masowej – nie mniej niż 1000 osób w terenie otwartym i 300 osób w obiekcie;
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa,
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą maksymalnie przez okres 5 lat lub do chwili cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, zgłoszenia żądania ich usunięcia lub innego podobnego żądania. Dane osobowe będą przechowywane z zachowaniem niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych umożliwiających odpowiednie ich zabezpieczenie w celu ochrony Pani/Pana praw i wolności;
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania i prawo do przenoszenia danych;
 8. posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Scroll to top