Gdański Uniwersytet Medyczny

Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed)to nowoczesny ośrodek akademicki, rozpoznawalny w kraju i na świecie. Od ponad 75 lat Uczelnia zapewnia wysoką jakość kształcenia we wszystkich zawodach medycznych i prowadzenie badań naukowych na najwyższym, światowym poziomie. Została wybrana do elitarnego grona 10 najlepszych polskich uczelni wyróżnionych w prestiżowym konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. GUMed jako jeden z nielicznych podmiotów akademickich w Polsce został wyróżniony we wszystkich czterech wiodących rankingach szkół wyższych: Academic Ranking of World Universities (ARWU), QS World University Rankings, Times Higher Education World University Rankings oraz U.S. News Best Global Universities Rankings oraz w prestiżowym zestawieniu Times Higher Education (THE) Impact Rankings 2023.

 

Zgodnie z wynikami Rankingu Uczelni Akademickich Fundacji Edukacyjnej Perspektywy z 2023 r. Gdański Uniwersytet Medyczny zajmuje wysokie 9 miejsce wśród wszystkich uczelni w kraju. Jest też drugą najwyżej ocenioną uczelnią medyczną.

Znakomita kadra naukowa i nowoczesna infrastruktura pozwalają na specjalistyczną działalność naukową i kliniczną na najwyższym poziomie. Uczelnia intensywnie rozwija badania naukowe, a publikacje naukowców GUMed są jednymi z najczęściej cytowanych w prestiżowych czasopismach i wpływają na rozpoznawalność polskiej nauki na świecie. Badacze Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: prof. Godefridus Peters z Katedry i Zakładu Biochemii, prof. Jacek Jassem z Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii, śp. prof. Roman Kaliszan, rektor naszej Uczelni w latach 2005-2008 oraz prof. Piotr Szefer z Katedry i Zakładu Bromatologii znaleźli się w gronie najlepszych naukowców na świecie według opublikowanego 23 listopada 2023 r. zestawienia przygotowanego przez portal Research.com.

 

GUMed to jeden z najlepszych uniwersytetów medycznych w Polsce, uczelnia z dynamicznie i coraz intensywniej rozwijającymi się w ostatnich latach badaniami o charakterze interdyscyplinarnym, często z istotnym udziałem współpracy z ośrodkami zagranicznymi. Charakter międzynarodowy mają również wybrane projekty finansowane m.in. przez Narodowe Centrum Nauki oraz Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. Poprzez transfer wiedzy do przemysłu i wzmacnianie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Uczelnia staje się coraz atrakcyjniejszym partnerem wspólnych inicjatyw badawczych. Potencjał naukowców w zakresie medycyny, biotechnologii czy nauk farmaceutycznych charakteryzuje się wysokim stopniem innowacyjności i dużym potencjałem komercyjnym. W Gdańskim Uniwersytecie Medycznym dzięki środkom przekazanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) powstał ośrodek naukowy specjalizujący się w badaniach nad aberracjami genetycznymi nabytymi w ciągu życia jako czynnikami ryzyka nowotworów i innych chorób. 

 

W ramach konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju bazy dydaktycznej, naukowej i klinicznej zmodernizowano liczne pracownie badawcze i laboratoryjne, sale warsztatowe i dydaktyczne, jak również powstały sztandarowe obiekty GUMed – Centrum Symulacji Medycznej, Centrum Sportu oraz wchodzące w skład Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego budynki Centrum Medycyny Inwazyjnej i Nieinwazyjnej, które stanowią unikatowy w skali europejskiej kompleks medyczno-naukowy. Centrum Symulacji Medycznej wyposażone jest w najnowszej generacji fantomy, blok operacyjny oraz pracownię rzeczywistości wirtualnej. Tu studenci doskonalą praktyczne umiejętności, zanim rozpoczną leczenie pacjentów. 

Podmioty lecznicze Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego tj. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne i Centrum Medycyny Rodzinnej odnoszą znaczące sukcesy medyczne, szczególnie w zakresie wprowadzania nowatorskich metod diagnostyki i terapii. Są uznanymi ośrodkami, oferującymi unikatowe procedury medyczne, jak chociażby w chorobach rzadkich, udarach niedokrwiennych mózgu, onkologii, kardiologii, a także transplantologii, zwłaszcza w przeszczepach wielonarządowych. Nowe możliwości rozwoju, zwłaszcza w obszarze innowacyjnych badań klinicznych Uczelnia zawdzięcza środkom z Agencji Badań Medycznych. Gdański Uniwersytet Medyczny jest jednym z największych beneficjentów konkursów ABM wpierających akademickie badania kliniczne, pozyskując w ostatnich latach ponad 200 mln zł na działalność badawczo-rozwojową.

 

W rankingu World’s Best Hospitals 2021 szpital kliniczny GUMed zajął 2 miejsce  kategorii „najlepszy szpital w Polsce”.

 

Pod koniec 2020 r. Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet Gdański utworzyły Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita i zamierzają wspólnie budować pozycję Gdańska jako silnego ośrodka akademickiego w Polsce i za granicą. Najważniejszym zadaniem Związku będzie jak najlepsze wykorzystanie zasobów i możliwości trzech uczelni, które mogłyby w przyszłości utworzyć jeden ośrodek akademicki.

Gdański Uniwersytet Medyczny we wrześniu 2019 r. podpisał Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Deklaracja ta oznacza dobrowolne zaangażowanie się szkół wyższych w promowanie idei zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności w programach edukacyjnych, badaniach naukowych, ale także rozwiązaniach zarządczych i organizacyjnych uczelni.

 

GUMed kształci ponad 6300 studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych. Wśród nich jest ponad 1000 studentów zagranicznych, co stanowi ponad 16 proc. wszystkich żaków w Uczelni. To także ponad połowa wszystkich obcokrajowców studiujących w Gdańsku.

 

Wybitna kadra naukowa, ogromny potencjał badawczy i infrastrukturalny oraz najlepsi studenci to elementy stanowiące o obecnych i przyszłych sukcesach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

0
wydziały
0
kierunków
0
studentów
0
pracowników naukowych

Gdańsk

Gdańsk to wspaniałe miasto do studiowania. Dostęp do oferty kulturalnej, rozrywkowej, bliskość natury, plaża i oczywiście czyste powietrze to jego największe zalety. Zadowolenie mieszkańców zostało potwierdzone w ostatnim badaniu Komisji Europejskiej, z którego wynika, że 95% z nich jest zadowolonych z życia w mieście, a najlepiej oceniają transport publiczny, ofertę kulturalną, obiekty sportowe i bezpieczeństwo. Skorzystaj z możliwości oferowanych przez Gdańsk. Zapraszamy!

gdańsk
Scroll to top